دستگاه فویل سیل القایی

نحوه کارکرد و مکانیسم دستگاه فویل سیل القایی بدین صورت است که ابتدا درب بطری را بی بندند . داخل درب ، واشر سیل آلومینیومی قرار گرفته است که با عبور از زیر دستگاه ، نیروی مغناطیسی به واشر آلومینیومی برخورد کرده و گرمای ناشی از آن سبب چسبیده شدن واشر به دهانه ظرف می شود.

مکانیسم دستگاه فویل سیل القایی
مکانیسم دستگاه فویل سیل القایی

اصول مهم در عملیات فویل سیل آلومینیوم

  1. مقدار حرارت وارد شده به واشر سیل برای درزبندی کامل اهمیت به سزایی دارد. اگر حرارت درست تنظیم نشده و مثلا کم باشد قطعا ظرف نشتی دارد و باعث درزد مایع درون ظرف می شود. همچنین زیاد بودن حرارت هم سبب ذوب و حتی خراب شدن فویل آلومینیوم می شود.
  2. میزان فاصله صحیح و مناسب هد دستگاه با درب ظروف هم اهمیت دارد . هرچقدر این فاصله بیشتر باشد طبیعتا توان حرارتی برخورد کرده به درب کمتر می شود.
  3. پراکندگی حرارت ناشی از نیروی الکترومغناطیسی دستگاه فویل سیل القایی باید به صورت یکسان به واشر برخورد کند . در غیر این صورت ممکن است واشر به درستی به دهانه ظرف نچسبد و نشتی ای هرچند ریز پدید آید.
  4. سرعت عبور درب از زیر هد دستگاه فویل سیل اهمیت زیادی دارد . باید این میزان دقیق تنظیم شود تا فویل سیل کاملا به ظرف بچسبد.