عملکرد دستگاه فویل سیل القایی

روش کار و عملکرد دستگاه فویل سیل حرارتی بدین صورت است که واشرهایی به اندازه دهانه بطری که یک طرف آن مقوایی به ضخامت ۱ تا ۲ میلیمتر و طرف دیگر فویل آلومینیومی است از قبل درون درب بطری جاسازی می شود.

این درب ها به صورت آماده همراه با فویل داخل آن در بازار موجود است.
بعد از پرشدن ظرف و بسته شدن درب ظرف ، در زمان قرار گرفتن و یا عبور ظرف  زیر هد دستگاه فویل سیل الومینیوم، آلومینیوم داخل درب به حدی داغ می شود که باعث ذوب شدن پوشش پلاستیکی روی فویل می شود که پس از سرد شدن، به دهانه بطری می چسبد.