مزایای میکسر V بلندر

موارد کاربردی این دستگاه برای میکس انواع پودرهای سبک و فرار هستند و یا در مجاورت ( اکسیژن) دچار آسیب می گردد.
مهم ترین مزایای میکسر V بلندر ، تخلیه کامل مواد از داخل مخزن می باشد.
همگن کردن چند نوع پودر حساس (به عنوان مثال پودرهای دارویی)
با کمک دستگاه V بلندر می توان انواع پودرهای رنگی را به صورت یکنواخت در چند نوع پودر دیگر میکس کرد.
آیا می دانید بهترین راه برای رسیدن به یک حجم پودر که یک نوع مزه در تمام آن حجم به صورت یکسان وجود داشته باشد توسط میکسر دوار انجام
می گیرد.جلوگیری از هرگونه گرد و غبار، دود و یا مواد خطرناک از فرار آن به محیط زیست

 

چرخشی V ریبون بلندر. 300x210 - مزایای میکسر V بلندر

مزایای میکسر V بلندر

نوشته مرتبط
میکسر پودر آزمایشگاهی