میکسر پودر آزمایشگاهی

در آزمایشگاهها برای میکس کردن حجم های کم با چگالی های متفاوت وجود دارد. میکسرپودر به اشکال متفاوت برای این منظور می توان طراحی کرد.
میکسر بشکه ای یا میکسر چرخشی
خصوصیات پره های میکسر پودر
طراحی میکسر پودر شامل دو پره است که پره ها به طور همزمان به دو جهت حرکت می کند و همچنین به صورت چرخشی برای ارائه میکس بهتر کار می کنند. پره های درونی مواد را به سمت انتهای مخزن منتقل می کند و پره های بیرونی مواد را به سمت وسط مخزن حرکت می دهند.
خصوصیات چرخش بشکه میکسر
یکی از بهترین خصوصیات میکسر دوار این است که پودر های باقی مانده در کف میکسر که در اختلاط با پودرهای دیگر جامانده است به وسیله ی گردش دوار مخزن با دیگر مواد میکس می شود.
ریبون بلندر v شکل